To Top

Евро-атлантически
център за сигурност

Независима надпартийна неправителствена организация, целяща засилване и задълбочаване на сътрудничество в сектор сигурност, основаващо се на общи евро-атлантически ценности.

За нас

За нас

Ценности. Сигурност.

Като независима надпартийна и неправителствена организация, ние се стремим да допринесем за засилване и задълбочаване на Транс-атлантическото и регионално сътрудничество в сектор сигурност, основаващо се на общи евро-атлантически ценности и разбиране за индивидуалната и колективна сигурност.

УСТАВ

Нашата мисия

Нашата мисия е да допринесем за индивидуалната и колективна сигурност в транс-атлантическото пространство, да окуражим и засилим международното и регионално сътрудничество в сектор сигурност. Ние искаме да видим евро-атлантическите ценности силно вградени в архитектурата за сигурност и от двете страни на Атлантика и се стремим да подпомогнем евро-атлантическата интеграция чрез споделяне на опит и експертиза със съседни региони. Нашата цел е да разширим влиянието на Евро-атлантизма и неговите ценности, като предложим конкретни мерки и политики за засилване на стратегическото партньорство както между Европейския съюз и САЩ, така и на двустранно ниво.

Нашите ценности

Евро-атлантическите ценности на демокрация, международно право, доверие в международните организации, зачитане на човешките права, свобода на медиите, върховенство на закона и други са от фундаментално значение за сигурността в транс-атлантическото пространство. Ценностите трябва да са в основата на нашето общо разбиране и дефиниране на заплахите и предизвикателствата пред сигурността, както и на съответните мерки в противодействие. Ценностите са спояващият елемент, който исторически и културно е помогнал на евро-атлантическите партньори взаимно да разбират и да работят съвместно за своите общи или индивидуални стратегически интереси в сигурността. Сигурност без ценности е нищо повече от безпринципно проектиране на сила както във вътрешно, така и във външнополитически план.

НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Ние възприемаме сигурността като основна нужда и фундаментално право както на индивидуално, така и на колективно ниво. Сигурността е многостранна концепция, която в съвремието на нововъзникващи и динамично еволюиращи заплахи се нуждае от постоянно предефиниране, за да бъде адекватна на реалностите. Сигурността е не само “твърда” и свързана с физическата безопасност и отбрана.  Освен това традиционно разбиране за сигурност, ние подкрепяме виждането, че сигурността включва и противодействие на идеологически предизвикателства, дезинформация и манипулации, както и че обхваща редица нови сфери като екологията и климатичните изменения, които притежават потенциала да създадат конкретни заплахи.

КАКВО ПРАВИМ

Водени от стремежа към отличие, ние разчитаме на експертно знание, внимателен анализ и добро планиране, за да предложим най-добрите идеи в най-подходящия момент.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Ние предлагаме изследвания и анализи, пригодени към Вашите нужди и притеснения, към Вашите планове и потенциал. Нашите експерти предоставят оценка на риска, стратегически анализ и съвети, проектиране и изпълнение на политики, теоретични и практически обучения по редица теми, свързани със сигурността, за да Ви помогнат да разбирате по-добре средата за сигурност и да планирате за бъдещето.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Ние предлагаме добре калибрирани изследвания, като задаваме правилните въпроси и намираме най-подходящата методология в съответствие с конкретния случай. Събирайки и анализирайки първични или вторични данни, поглеждайки към конкретния обект на изследване през многообразие от теоретични призми и подходи, ние се стремим да осигурим най-точния анализ за по-добро разбиране на средата на сигурност и за изграждане на съответните мерки в отговор на неотложните въпроси пред сигурността на нашето време.

ИДЕИ И ПОЛИТИКИ

Като мозъчен тръст по своята същност, ние сме отдадени на развитието и популяризирането на идеи и политики в отговор на постоянно променящите се предизвикателства пред сигурността на национално и международно ниво. Нашата основна цел е да допринесем за изграждането на една по-включваща система за сигурност в евро-атлантическото пространство, базирана на общи ценности, взаимно разбиране, доверие и сътрудничество между страните членки на НАТО, ЕС и тяхната периферия.

ГРАЖДАНСКА ОСВЕДОМЕНОСТ И ЕКСПЕРТНИ ДЕБАТИ

Понякога най-добрият начин за намиране най-добрите решения и създаване на най-подходящите идеи е да дадеш чуваемост и да изслушаш различни гледни точки. Затова ние сме ангажирани не само с инспирирането и участието в експертни дебати, но и с това да ги направим достъпни и разбираеми за гражданите.

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип е комбинация от експерти, професионалисти, представители на академичните среди, политици и хора, сформиращи общественото мнение от различни поколения и с разнообразен опит в сектори, свързани със сигурността. Това което ни обединява е нашата ангажираност към евро-атлантическите ценности и сътрудничество в сектор сигурност.

ДАВАМЕ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ
РАБОТИМ ЗА БЪДЕЩЕТО

 

Стимулираме сътрудничество.
Създаваме решения.
Дебатираме идеи.

- За едно по-сигурно бъдеще -

ПРОЕКТНИ ОБЛАСТИ

Нашите проектни области са внимателно подбрани, така че да кореспондират на неотложните теми в сектор сигурност и да генерират добавена стойност на национално, регионално и международно ниво.


Фалшиви новини, дезинформация и хибридна война

Дезинформацията и хибридната война атакуват основни ценности на демократичните общества и изкривяват разбирането на гражданите за целите и намеренията на трансатлантическите партньори. Фалшивите новини рушат доверието и наслагват негативни сентименти в публичното пространство, които в краткосрочен план оказват конкретно влияние на текущи политически процеси, а в дългосрочен – нанасят непредвидими щети на евро-атлантическото партньорство, като поставят под въпрос ефективното сътрудничество в сектор сигурност, което изисква взаимно доверие.


Киберсигурност и защита на личните данни

Кибер пространството разкрива непознати хоризонти и неподозирани предизвикателства за отстояване на индивидуалната и колективна сигурност. Гарантирането на киберсигурността обхваща множество аспекти от защитата на личните данни на всеки гражданин до гарантирането на сигурността на критичната инфраструктура и информационните системи на национално и международно ниво. Защитата на личните данни гарантира основни права на гражданите и предотвратява възможността за злоупотреба с тези данни за криминални цели. Високите стандарти за защита на личните данни допринасят и за по-ефективното сътрудничество между органите в сектор сигурност, като повишават сигурността на системите и нивото на доверие на национално и международно ниво.


Противодействие на тероризма, превенция на радикализацията и дерадикализация

Съществуват редица дефиниции на концепцията за тероризъм, но въпреки невъзможността за постигане на консенсус, повечето от тях притежават два основни елемента: използването на страх и насилие за постигането на политически цели. С подема на радикалния ислямизъм тези политически цели стават все по-неясни, но все по-ясно насочени срещу “западния” модел на личен и обществен живот. Спирането на финансови ресурси към терористични цели, превенцията на радикализацията и дерадикализацията стават все по-важни за гарантиране на сигурността на евро-атлантическото пространство.


Борба с трафика на хора

България продължава да бъде сред основните страни източници на жертви на трафик на хора. Обменът на опит на регионално и международно ниво по отношение на законодателната рамка и оперативната работа на правоприлагащите органи, както и повишаване на информираността на обществото относно мащабите и последствията от тази модерна форма на робство са основни инструменти за противодействие.


Енергийна сигурност и екология

Страната ни е вход към енергийния пазар на Европейския съюз и поради геостратегическата си локация е територия, на която се преплитат множество геополитически и инвестиционни интереси в енергийния сектор. Редица ситуации от близкото минало в международен план показват еднозначно, че енергетиката често се използва за оказване на политическо влияние от трети страни. Енергийната сигурност, постигната чрез диферсификация на източниците и маршрутите, гарантираща енергийна независимост е от ключово значение за националната и международна сигурност в евро-атлантическото пространство.
Същевременно измененията в климата налагат необходимостта от съобразяване на енергийните източници с тяхното отражение върху екологията. Екологично мотивираните мигрантски вълни и природните бедствия са само два от примерите за екологични предизвикателства пред сигурността.


Противодействие на прането на пари

Прането на пари е сериозен проблем, свързан с други форми на тежката организирана престъпност като трафика на наркотични вещества и хора и финансирането на тероризъм. Обменът на експертни знания, умения, подходи и практики между правоприлагащите органи, частния сектор, държавните институции, академичните среди и представителите на неправителствения сектор, ангажирани по темата, са ключови за постоянното адаптиране на мерките за ефективно проследяване на паричните потоци с криминален произход или предназначение.


Миграция и миграционна политика

Миграционните процеси пораждат редица потенциални предизвикателства, свързани не само с физическата сигурност и опасността от тероризъм и радикализация, но и с експлоатацията на темата от популистки елементи за всяване на страх сред населението и постигане на конкретни политически цели. След Арабската пролет, твърде често ставаме свидетели на негативни наративи относно миграцията с наближаването на изборни надпревари. Създаването на ясни миграционни политики и повишаването на осведомеността на гражданите относно всички аспекти на миграцията са ключови инструменти за справяне с породените от този феномен предизвикателства.


Изучаване на комунистическото минало и култура на спомняне

Историческата истина за периода на комунистическия режим трябва да бъде изследвана и оповестявана, преподавана и подложена на широк обществен дебат. Само така този период ще спре да бъде табу и източник на подвеждащи твърдения. Познаването на миналото и изграждането на култура на спомнянето са неделима част от изграждането на здрава ценностна основа не само в младите хора, но и в обществото като цяло.

Контакти

Връзка с нас

Тел.: +359 2 992 8057

София, ул. "Осми декември" №13, офис №8

[email protected]
www.easecurity.org

Име, Фамилия
Е-мейл
Съобщение